Pravila nagradne igre »Continental 150 let«

1. Organizator in izvajalec
Ta pravila določajo način organiziranja nagradne igre »Continental 150 let« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Continental Adria pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor, izvaja pa Sport Media Focus d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator in izvajalec).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Continental ter njihovih produktov.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 17. 9. 2021 do vključno 23. 9. 2021 (do 23:59).

4. Pogoji sodelovanja
Nagradna igra poteka prek družbenega omrežja Facebook, na Facebook strani Continental Slovenija.

Sodelujejo lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v izzivu. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, ne morejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje le v svojem imenu in za svoj račun ter s svojimi osebnimi podatki.

Z napisanim odgovorom v komentar udeleženci podajo strinjanje s sodelovanjem v nagradni igri, s čimer se strinjajo z uporabo naslednjih podatkov:
– Facebook uporabniško ime,
– Imena in priimka.

Osebni podatki (Facebook uporabniško ime) bodo uporabljeni izključno za žreb nagrajencev, objavo nagrajencev na Facebook strani Continental Slovenija in za obveščanje nagrajencev o prevzemu nagrade in izročitev nagrade nagrajencem (ime in priimek).

Svoje strinjanje za vključenost v nagradni žreb lahko udeleženci kadarkoli prekličejo prek zasebnega sporočila na Facebook strani Continental Slovenija.

Odgovor v komentarju, ki je v nasprotju z določili prejšnjih odstavkov te točke, šteje za neveljavnega in ne bo upoštevan v nagradni igri.

5. Način sodelovanja
V nagradni igri lahko posameznik sodeluje tako, da na zastavljeno vprašanje odda odgovor v komentarju pod omenjeno objavo na FB profilu Continental Slovenija. Posameznik lahko sodeluje enkrat.

Izvedeno bo eno vprašanje.

6. Nagrade
Nagradni sklad obsega:
– 7 x Continental retro t-shirt z zgodovinsko grafiko

7. Izbor nagrajencev
Žrebanje nagrajencev bo potekalo med pravilnimi odgovori na vprašanje. Izbere se 7 nagrajencev.

Žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja Sport Media Focus. Žreb bo potekal med vsemi pravilnimi odgovori, in sicer elektronsko, z naključnim generatorjem.

O žrebu se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, imenih in priimkih ter kontaktnih podatkih nagrajenca. Rezultati žreba so dokončni.

8. Obveščanje nagrajencev
Nagrajenci bodo objavljeni v komentar pod objavo vprašanja s svojim Facebook uporabniškim imenom. Nagrajenci bodo v komentarju pozvani, da prek zasebnega sporočila sporočijo svoje podatke (ime, priimek, naslov in konfekcijsko številko), da jim bo nagrada lahko poslana.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z objavo svojega Facebook uporabniškega imena na Facebook profilu Continental Slovenija.

9. Prevzem/pošiljanje nagrad
Nagrajenci bodo nagrade dobili na naslov, ki ga bodo organizatorju sporočili.

Pogoj za izročitev nagrade je, da nagrajenec organizatorju sporoči svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov ter konfekcijsko številko, prek zasebnega sporočila Facebook strani Continental Slovenija.

Če se nagrajenec na obvestilo o nagradi najkasneje v dveh dneh od prejema obvestila na obvestilo ne bo odzval, bo organizator obvestil drugega izžrebanega kot rezervo. Le ta mora izpolniti pogoje za prevzem nagrade. V nasprotnem primeru nagrada ne bo podeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:
– se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v izzivu,
– se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

10. Zasebnost in varstvo podatkov
Varstvo osebnih podatkov: Organizator obdeluje osebne podatke izključno za namen podelitve nagrade in obveščanja o nagrajencih, z objavo Facebook uporabniškega imena nagrajenca na Facebook strani Continental Slovenija. Osebne podatke bo organizator obdeloval, dokler je to potrebno za namene podelitve nagrade.

Organizator bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi.

Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Organizator bo po zaključku nagradne igre in podelitvi nagrad izbrisal osebne podatke nagrajencev iz zasebnih sporočil Facebooka.

11. Reševanje pritožb
V primeru utemeljenih reklamacij v zvezi z nagradno igro se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil sodelujočega v izzivu.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

12. Pravila in kje se nahajajo
Pravila so na vpogled dostopna na Facebok strani Continental Slovenija.

13. Končne določbe
Ta pravilnik je z dnem sprejema objavljen na Facebook strani Continental Slovenija. Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja.

Continental Adria pnevmatike si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih izziva bo organizator udeležence obveščal prek Facebook strani Continental Slovenija. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Iz izbora bodo izločene vse ideje, ki bi lahko na kakršen koli način bile žaljive.

Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te igre. Facebook ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter ga tudi ni posebej odobril in z njim ni povezan.

Organizator ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Če nastopijo okoliščine, na katere organizator nima vpliva (višja sila), lahko odpove nagradno igro ter o tem ustrezno obvesti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Za vse morebitne spore nastale iz naslova izziva, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Continental Adria pnevmatike d.o.o.

Maribor, 17. 9. 20221