Splošni pogoji prodajne kampanje
»L’Etape & Soča Outdoor Festival 2023 promocija«

 

1. člen (Splošne določbe)
(1) Predmetni splošni pogoji določajo pogoje za sodelovanje v prodajni kampanji »L’ETAPE & SOČA OUTDOOR FESTIVAL 2023 PROMOCIJA« (v nadaljevanju: akcija). Kampanja bo izvedena s strani organizatorja na teritoriju Republike Slovenije.

(2) Organizator prodajne kampanje je SPORT MEDIA FOCUS, d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju Organizator), za potrebe družbe Continental Adria pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija (v nadaljevanju Družba).

2. člen (Trajanje prodajne kampanje)
(1) Prodajna kampanja (akcija) se bo odvijala med 25. 10. in 30. 11. 2022, registracije kandidatov, zainteresiranih za prejem kupona se sprejemajo od 25. 10. do 30. 11. 2022 (do vključno 23:59 ure), same kupone pa bo možno unovčiti ob prijavi na poljuben dogodek*:

A) Soča Outdoor Festival 2023 (prijava do 15. 6. 2023) – www.soca-outdoor.com
B) L’Etape Slovenia by Tour de France 2023 (prijava do 1. 8. 2023) – www.slovenia.letapebytourdefrance.com

*izberete lahko le en dogodek, saj se kupon upošteva pri prijavi na en dogodek.

(2) Namen prodajne kampanje, ki jo za Družbo prireja Organizator, je promocija blagovne znamke Continental skozi skupek promocijskih in marketinških vsebin in aktivnosti, vključujoč pošiljanje e-poštnega sporočila in drugih obvestil o aktualnih dogodkih Družbe (kot so informativne ponudbe, obvestila o akcijah, novih proizvodih, nagradnih igrah, natečajih in drugih marketinških akcijah), ter občasna izvedba splošne nepersonalizirane (anonimizirane) analize in statistične obdelave pridobljenih podatkov zaradi izboljšanja storitev organizatorja ter spletnih strani.

(3) Trajanje akcije (datumi in/ali ura), opredeljeno v teh splošnih pogojih, je informativne narave in se na podlagi odločitve organizatorjev lahko spremeni. Morebitni spremenjeni termini bodo javno objavljeni na spletni strani gripworld.si.

3. člen (Pogoji sodelovanja)
(1) Udeleženci akcije so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se prijavijo na sodelovanje v akciji v času njenega trajanja. V akciji ne morejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju akcije in Družbi ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven-zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi kampanje.

(2) Vsak udeleženec lahko sodeluje v akciji le v svojem lastnem imenu, s sodelovanjem v akciji udeleženec potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi Pravili.

(3) Šteje se, da z oddajo prijavnega obrazca na spletni strani gripworld.si zainteresirani sodelujoči soglaša s predmetnimi splošnimi pogoji.

4. člen (Način sodelovanja)
V akciji lahko sodeluje vsak potrošnik, ki je starejši od 18 let in ki v času trajanja akcije pristopi k sodelovanju na enega izmed spodnjih načinov:

  • Z nakupom: Na izbranih prodajnih mestih kupi komplet pnevmatik Continental – velja ob nakupu celoletnih ali zimskih pnevmatik za vse vrste osebnih, športno-terenskih (SUV) ali lahkih dostavnih vozil (kombijev), shrani račun in ta račun pošlje na naslednji način:
  • Prijava preko obrazca na spletni strani: https://www.gripworld.si/letape-soca-outdoor-festival-promocija-2023/

Potrebno je vpisati osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov), naložiti račun, ki potrjuje nakup ter je navedena blagovna znamka Continental (podprti formati: JPG, PNG, PDF, največja velikost datoteke 9 MB) ter se strinjati s pravili in pogoji Akcije. Ob tem je potrebno tudi označiti na kateri dogodek se boste prijavili (ali je to L’Etape Slovenia ali Soča Outdoor Festival).

Vsak kupec lahko sodeluje v akciji z neomejenim številom prijav, vendar vsakič z drugačnim računom. V primeru, da bo za več različnih prijav uporabljen enak račun, se bo v izboru upoštevala samo ena prijava, to je prva prijava. Vsa polja morajo biti izpolnjena za uspešno oddajo podatkov. Po vseh oddanih podatkih bo vsak kupec prejel potrditveno elektronsko sporočilo o uspešni oddaji podatkov. V primeru nejasnosti in potrebe po dodatnih informacijah se lahko potrošnik vsak delovni dan od 9. do 15. ure obrne na e-mail naslov kontaktnega centra Organizatorja: info@gripworld.si.

5. člen (Nagrade)
Sodelujoči, ki bodo izpolnili pogoje iz 4. člena tega pravilnika, bodo upravičeni do nagrade – to je kupon, ki ga bodo sodelujoči dobili na mail in s katerim bodo lahko uveljavili popust pri prijavi na dogodek v vrednosti 40 EUR (DDV vključen).

Znesek prijave na dogodek L’Etape Slovenia by Tour ali Soča Outdoor Festival se spreminja, saj se višina prijava viša z bližanjem dogodka. Vrednost kupona je vedno enaka (40 EUR, DDV vključen).

Organizator si pridružuje pravico, da število kuponov omeji.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado.

6. člen (Upravičenost do nagrade)
Vsi sodelujoči, ki bodo izpolnili obrazec prek spletne strani www.gripworld.si in naložili račun, kjer bo razviden nakup štirih avtomobilskih pnevmatik, so upravičeni do kupona, ki ga lahko koristijo ob prijavi na enega izmed dogodkov omenjenih v 2. členu.

Akcija poteka med 25. 10. in 30. 11. 2022, zato je vsaka registracija prek spletne strani www.gripworld.si v tem obdobju veljavna v kolikor je avtentičnost naloženega računa preverljiva in tudi resnična.

Kupon je unovčljiv ob prijavi na izbrani dogodek do datumov navedenih v 2. členu.

Sodelujoči bodo ob izpolnitvi obrazca in naložitvi računa prejeli avtomatski odzivnik s potrdilom o uspešno poslani elektronski pošti. Po preverjanju skladnosti podatkov in naloženega računa se vam pošlje še eno elektronsko sporočilo z navodili za prijavo in kuponom v vrednosti 40 eur (DDV vključen).

7. člen (Zaveza organizatorja glede nevključitve v SMS klub)
Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

8. člen (Izključitev odgovornosti organizatorja)
Organizator ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso izpolnjevale pogojev.

Takšne prijave se bodo štele za neveljavne in jih organizator ne bo upošteval pri izboru.

9. člen (Varstvo osebnih podatkov)
(1) Z izpolnjenim spletnim obrazcem, kot je to določeno v prvem odstavku 4. člena teh pravil (v nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji ter se z njimi izrecno strinja.

(2) S prijavo sodelujoči podaja izrecno privolitev, da Organizator njegove osebne podatke obdeluje in jih posreduje Družbi ter podizvajalcem Akcije za namen izvajanja Akcije (ime, priimek, naslov, e-pošta).

(3) Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabil izključno za namen te Akcije in da bodo osebne podatke, zbrane v okviru tega dogodka, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen povezanim osebam ali pogodbenim obdelovalcem.

(4) Sodelujoči je seznanjen, da lahko v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje in/ali izbris navedenih osebnih podatkov ter prekliče privolitev za uporabo osebnih podatkov z zahtevo poslano na naslov: info@gripworld.si, zadeva: IZBRIS OSEBNIH PODATKOV.

10. člen (Dodatne informacije)
(1) Predmetne splošne pogoje je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

(2) Organizator ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni igri, ki jo ustvarja.

(3) Organizator ima pravico spremeniti obliko, trajanje, termine ali odpovedati nagradno igro. Morebitne spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.gripworld.si.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v pričujoči akciji,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej akciji izrecno strinja,
– kakršnekoli dodatne stroške, ki utegnejo nastati,
– nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
– nedelovanje spletne strani in vseh ostalih podstrani.

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s pričujočo akcijo in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli sodelovanja v akcijiin/ali ga kadarkoli med trajanjem akcije izključi. Ta določba velja tudi po preteku akcije.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli stroške ali neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v akciji. Sodelujoči v akciji prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v akciji.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil ali preklica akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave, vzroki na strani javnosti ali kakršnikoli drugi vzroki.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova akcije, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 24. 10. 2022