Pravila in pogoji nagradne igre »Kaj vas moti na poti?«

1. Organizator in izvajalec nagradne igre
Ta pravila določajo način organiziranja nagradne igre “Kaj vas moti na poti?” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Continental Adria pnevmatike d.o.o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor, izvaja pa Sport Media Focus d.o.o., Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator in izvajalec).

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejmeta izvajalec in organizator nagradne igre.

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Continental ter njihovih produktov ter ‘gibanja’ “Share the Road” oz. DELIMO SI POT, ki ozavešča in spodbuja varnost vseh udeležencev v prometu.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka na spletni strani Gripworld.si, na povezavi: https://www.gripworld.si/kaj-vas-moti-na-poti/ od 15. 3. 2024 do vključno 29. 3. 2024 (do 12:00).

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Sodelujejo lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v izzivu. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, ne morejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Vsak udeleženec lahko sodeluje le v svojem imenu in za svoj račun ter s svojimi osebnimi podatki.

5. Način sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki v času med 15. 3. 2024 in 29. 3. 2024 (do 12:00) na spletni strani https://www.gripworld.si/kaj-vas-moti-na-poti/ izbere (klikne) na gumb Nagradna igra oz. Začni, ki ga preusmeri na samo nagradno igro oz. spletni obrazec na spletni strani https://form.typeform.com/to/ngJubQR4, in odgovori na zastavljena vprašanja (s klikom na ponujene odgovore) ter ob koncu izpolni vse podatke v spletnem obrazcu (ime in priimek, naslov, pošta, kraj, e-naslov) ter potrdi, da se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Posameznik v nagradni igri sicer lahko sodeluje večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradnem kvizu (v primeru, da ga izpolni večkrat) šteje le eden (1) vnos.

6. Nagrade
Nagradni sklad skupaj obsega 28 nagrad, in sicer:

 • 15 x kratka majica Continental
 • 5 x kapa Continental
 • 5 x par kolesarskih nogavic L’Etape Slovenia
 • 3 x kolesarski dres L’Etape Slovenia

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo posredoval nagrajenec. Organizator si pridržuje pravico do ne podeli nagrad iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da sodelujoči v nagradni aktivnosti kršijo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni aktivnosti. Plačilo akontacije dohodnine ni potrebno, saj vrednost nagrade ne presega 42 EUR.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

Denarna izplačila nagrad niso mogoča, nagrade se podelijo izključno nagrajencu in niso prenosljive. Če nagrajenci ne navedejo oz. ne posredujejo svojih podatkov oz. jih navedejo nepopolno ali nepravilno in/ali če nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev za sodelovanje v nagradni aktivnosti in/ali da so kršili te pogoje, in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti skladno s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

7. Žreb nagrajencev
Dne 1. 4. 2024 bo potekalo žrebanje, in sicer med vsemi uporabniki, ki so pravilno izpolnili oz. odgovorili na vprašanja za kolo oz. avto ter ob koncu izpolnili vse podatke v spletnem obrazcu (ime in priimek, naslov, pošta, kraj, e-naslov) ter potrdili, da se strinjajo s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri.

Žrebanje bo potekalo na sedežu podjetja Sport Media Focus. Žreb bo potekal elektronsko, z naključnim generatorjem.

O žrebu se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju izbora, navzočih osebah, imenih in priimkih ter kontaktnih podatkih nagrajenca. Rezultati žreba so dokončni.

8. Obveščanje nagrajencev
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni prek spletne strani Gripworld.si oziroma Facebook strani Continental Slovenija oziroma preko e-pošte (preko e-naslova, ki so ga zapisali v obrazcu). Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni aktivnosti. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošna pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Gripworld.si oz. podstraneh tega spletnega mesta.

Dobitniki nagrad bodo prek navedenih kanalov obveščeni najkasneje 4 dni po opravljenem žrebanju (ki bo 1. 4. 2024).

9. Prevzem/pošiljanje nagrad
Nagrajenci bodo nagrade dobili na naslov (po pošti), ki so ga zapisali v obrazcu znotraj nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v nagradni igri,
 • se ugotovi, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • izpolnjeni podatki niso popolni.

V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Nagrade bodo nagrajencem posredovane po pošti najkasneje 30 dni po zaključku nagradne igre.

10. Odgovornost in pravice
Organizator si po pregledu vseh izpolnjenih vprašalnikov pridržuje pravico v katerem koli trenutku izločiti prijavljene udeležence, če:

 • udeleženec prekrši pravila sodelovanja v nagradni igri,
 • se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov sodelujočega v nagradni igri,
 • izpolnjeni podatki niso popolni.

11. Obdelava in varstvo podatkov
Nagrajenci nagradne igre morajo za sodelovanje v nagradni igri oz. prejetje nagrade znotraj obrazca v nagradni igri izpolniti vsa zahtevana polja, da bo nagrada sploh lahko podeljena oz. poslana ter da organizator stopi v stik z uporabnikom (nagrajencem).

Izvajalec bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade oz. za stik z uporabnikom preko elektronske pošte. Podatke bo izvajalec hranil v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi v agenciji dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora izvajalec izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada odpošlje. Izvajalec obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. Izvajalec podatkov ne bo hranil. Izvajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne pošljejo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence poslanih nagrad. Pridobljene osebne podatke bo izvajalec skrbno varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej razpošiljanje nagrad. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti adria@conti.de, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

12. Reševanje pritožb
V primeru utemeljenih reklamacij v zvezi z nagradno igro se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil sodelujočega v izzivu.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

13. Druge določbe
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev;
 • nedelovanje spletnih mest (Gripworld.si), Typeform (kjer je nagradni obrazec), Facebooka ali ostalih spletnih mest, ki so tako ali drugače povezane z izvedbo nagradne igre;
 • nedelovanje oz. pomanjkljivo delovanje spletnih brskalnikov (Explorer/Edge, Chrome, Firefox, Safari, Facebook/Instagram webview itd.),
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
 • kakršne koli neželene posledice in/ali poškodbe, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;
 • kakršne koli stroške, ki bi utegnili nastati zaradi sodelovanja v nagradni igri;
 • kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

Orgainzator bo rezultate oz. izbrane odgovore, ki jih bomo vnesli posamezniki v nagradni igri, uporabil na svojih spletnih mestih (GripWorld.si) oz. družbenih omrežjih (Facebook itd.) kot rezultate ankete, pri čemer so uporabniki anonimni, saj bodo uporabljeni zgolj skupni rezultati.

14. Končne določbe
Za tolmačenje pravil je pristojen organizator.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli sodelovati in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Pravila pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani GripWorld.si. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.

Organizator si pridržuje pravico dopolnitve, sprememb pravil ali preklica nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na oziroma spletni strani Gripworld.si (in/ali podstraneh tega spletnega mesta) oziroma na Facebook strani Continental Slovenija.

Continental Adria pnevmatike d.o.o.
Maribor, 15. 3. 2024